Groen mee op de bres voor bescherming van één van de laatste open ruimten in Vlaanderen

Verslag van de toelichtingsvergadering rond de nieuwe evolutie van het dossier A19/N8 (Ieper-veurne) georganiseerd door de actiegroep 'Geen streep door de Westhoek' van 16 november 2008. Er waren 200 aanwezigen op deze informatievergadering en de groep is vast van plan om verder te gaan. Juridische stappen worden overwogen.

De plannen voor de aanleg van de A19 (doortrekking van huidige A19 van Ieper naar Veurne) is na jarenlang actievoeren in de Westhoek (door bezorgde bewoners, landbouwers, milieuverenigingen,Agalev...) uiteindelijk in 1999 opgeborgen en geschrapt uit het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). Voornaamste redenen: economisch niet verantwoord (duur vanwege de natte poldergrond en het feit dat men de weg wilde aanleggen door gebieden met Europese beschermingsmaatregelen (komgronden van Lampernisse en een Vogelrichtlijngebied).

In 2001 kwam Johan Vandelanotte (SP.a) op de proppen met een nieuw plan: i.p.v. de volledige doortrekking stelde hij een bypass voor van het huidige einde A 19 (Ieper) naar de N8 voorbij Vleteren). Met dit voorstel kwam de nieuwe weg dwars door de oorlogsrelikten van Pilckem Ridge. Agalev heeft toen als eerste gezegd dat deze piste niet kon. Ook de archivaris van het In Flanders Field Museum van Ieper verzette zich tegen deze piste. Er kwam ook felle reactie uit Engeland vanuit de House of the Lords, de vele Engelse toeristen die hun gesneuvelde familieleden hier kwamen bezoeken reageerden geschokt en de Engelse overheid dreigde ermee om de verplichte schoolreizen van hun secundaire scholen te verplaatsen van Ieper naar de Sommestreek in Frankrijk. Dit zou voor het toerisme in Ieper en omstreken een zware klap zijn. Er werd dus opdracht gegeven voor een bijkomend onderzoek. In dit onderzoek werd deze piste afgewezen.

In 2002 kwam de regering op de proppen met nieuwe voorstellen voor de problemen op de N8 (Ieper-Veurne) voornamelijk veroorzaakt door het kusttoerisme (praktisch enkel op weekenddagen met mooi weer) en door het vrachtverkeer in het bietenseizoen naar de suikerfabriek van Veurne.

Groen! kon niet akkoord gaan met de plannen voor zoveel inname van goede landbouwgrond en het doorklieven van de Westhoek (één van de weinige open ruimten in Vlaanderen) en had in 1996 al een plan klaar met een minimale grondinname, nl een ring van 4 km rond Brielen, het meest geteisterde dorp met lintbebouwing en heel smalle voetpaden en geen fietspaden.

Er werd een actiecomité opgericht van boeren, milieuverenigingen en bewoners 'Geen streep door de Westhoek'. Hun acties, waaraan Groen! als enige politieke partij steeds deelnam, kenden een groot succes en al rap nam dit comité ons voorstel over als enige verdedigbare oplossing. De acties waren steeds succesvol (700 tot 1500 aanwezigen).

Door het grote protest in de streek werd door de regering weer een nieuwe studie besteld, waarin 6 scenario's werden voorgesteld. Van 1 tot 5b.
Hieronder een voorstelling van de verschillende scenario's:
Het MER (milieu effectenrapport) werd opgestart in 2002 en in juni 2008 afgerond,. Daarin staan volgende conclusies:

Model 1: doortrekking A19 met heraanleg van N8
Hoge kostprijs: 135 miljoen euro. Negatieve invloeden op omgeving staan niet in verhouding tot de baten. De impact op landbouw (grondinname 135ha), natuur (doorsnijden van Ramsargebied en Europees Vogelrichtlijngebied), landschap, waterhuishouding en bodem is het veelvoud van de andere oplossingen. Conclusie: geen wenselijke en haalbare oplossing

Model 2: gedeeltelijke doortrekking en heraanleg N8
Heeft na model 1 de grootste impact op landbouw (grondinname 43ha), natuur, landschap,archeologie (Pilkem Ridge), bodem en water. Kostprijs 80 miljoen. Te beperkte baten. Conclusie: is na model 1 de minst wenselijke oplossing.

Model 3: gebruik van N369 + aanleg nieuwe verbinding + heraanleg N8.
Dit model heeft na model 4 de minst negatieve impact op landbouw (19,5 ha grondinname), natuur, landschap, archeologie, water en bodem. Conclusie: na model 4 minst duur (42 miljoen euro). Dit is een valabele oplossing mits milderende maatregelen om verkeersleefbaarheid van Boezinge te verbeteren (tunnel onder kruispunt aan de brug).

Model 4: omleiding om Brielen
De kosten , en de effecten op landbouw (4 ha grondinname), natuur, landschap,archeologie, bodem, en water zijn beperkt. Door de aanleg van deze beperkte omleiding krijgt men een spectaculaire verbetering van de verkeersveiligheid in Brielen. Conclusie: dit model is een te beperkte, te lokale oplossing. De andere N8 dorpen blijven zitten met het toeristisch en vrachtverkeer.

Model 5: verbinding volgens Reningestraat + heraanleg N8
Nieuwe verbinding vanaf de N38 tot N8 naast de Reningestraat tot voorbij Woesten.
Variant a: zonder aansluiting op de lokale wegen, de kruispunten worden overbrugt door tunnels en bruggen (8 à 9). De ruimtelijke impact op het landschap is groot. Hoge aanlegkosten.
Variant b: met aansluiting op lokale wegen en een snelheidsbeperking. Hier is er gevaar van bedreiging van de economische leefbaarheid van 3 dorpen Brielen, Elverdinge, Woesten.
De negatieve impact op landbouw, natuur, landschap, archeologie, bodem en water zijn gelijkaardig voor beide varianten. De grondinname is hier groot (32 ha) omdat er een nieuwe 3-vaksweg vereist is met ventwegen. Conclusie: model 5 is een valabele oplossing en variant a scoort beter dan variant b omwille van de verkeersveiligheid, mits geluidswal, fauna-passages en landschappelijke inpassing. Voor variant b: rotondes en fietstunnels.


Bedenkingen van Groen! bij de persmededeling van Minister Crevits
We lezen in de krant dat Minister Crevits bekend maakt dat de knoop voor de Westhoek nu eindelijk doorgehakt is en dat op 7 november de Vlaamse Regering unaniem gekozen heeft voor de realisatie van een nieuwe verbinding Ieper-Veurne.

De Vlaamse regering heeft gekozen voor model 5.

Waarom kiezen voor het opofferen van 32 ha vruchtbare landbouwgrond? Terwijl CD&V in deze streek veel stemmen haalt uit de landbouw en waar de Premier (ex-Minister-president en ex Minister van landbouw) woont.
De kostprijs zal 57 miljoen euro bedragen, onteigeningen niet inbegrepen. En de werken zullen klaar zijn eind 2011.
Het actiecomité is eens gaan nazien hoeveel middelen er gereserveerd zijn in de volgende jaren voor dit tracé. Dat blijkt voor 2009 1 miljoen euro te zijn en voor 2010 2 miljoen euro op die manier wordt het een 30 jarenplan...

Het verkeer op de N8 neemt van jaar tot jaar af (wegvallen van de suikerfabriek van Veurne) en de mogelijkheid om via de A25 (Frankrijk) of de A18 de Westkust te bereiken. De verkeersdrukte op deze weg is zeker in vergelijking met identieke wegen over heel Vlaanderen niet van deze aard dat dit een dergelijke nieuwe weg kan verantwoorden.
Het aantal voertuigen in Woesten was in 2002: 9200 en daalde gestaag, in 2006 waren er dat maar 8800 meer. Nu is sinds 2007 ook het vrachtverkeer enorm gedaald wegens sluiting van de suikerfabriek.

Doordat men kiest voor een verbindingsweg en niet voor een ontsluiting (argument dat de voorstanders als het hun uitkomt gebruiken), wordt zo weinig mogelijk rekening gehouden met de bestaande kleine wegen waardoor deze op veel plaatsen zullen doodlopen op de nieuwe weg. Daardoor kunnen buren elkaar niet bereiken zonder een grote omweg te maken en zijn veel landbouwgronden door de weg gescheiden van hun erf.

In de MER-studie is ook gesteld dat sommige buurtwinkels van 3 dorpen daardoor economische schade zullen kennen. In een studie van de provincie en van Unizo is gesteld dat een buurtwinkel een potentieel moet hebben van 1100 inwoners om leefbaar te zijn. Wanneer een deel van hun klanten door deze weg afgesloten worden zullen ze dus hoogstwaarschijnlijk in moeilijkheden komen wat een nog grotere verschraling van diensten in deze plattelandsdorpen zal veroorzaken.

De regering gaf in 2002 de opdracht om een MER-studie te maken met de scenario's, wanneer de uitkomst door het studiebureau koos voor model 4 (Groen! voorstel) als voordeligste oplossing met minste grondinname van goede landbouwgrond , maar voorstel 3 als aanvaardbaar stelde, was de regering niet akkoord en ging voor een nieuwe MER studie in zee met een ander studiebureau met als resultaat de huidige uitkomst . Dit werd vastgesteld door het comité 'Geen streep door de Westhoek'. Het comité wil deze zaak juridisch aanhangig maken.
Dit MER werd afgerond in juni 2008 en nu pas bekendgemaakt via de pers, zou Leterme die weg nodig hebben om zijn blazoen wat op te poetsen misschien ?

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012