NVA steunt Groen bij motie over poldergraslanden - nooit het goede moment voor een motie

22/12/2014 - Persmededeling provincieraadsfractie

GrasGroen agendeerde vandaag op de provincieraad 2 moties naar de Vlaamse regering. Het was voor het eerst dat een motie vanuit een oppositiepartij ontvankelijk verklaard werd en dus inhoudelijk besproken werd. Tot nu toe werd er telkens een excuus gezocht om te kunnen stellen dat het onderwerp van de motie 'niet van provinciaal belang' was.

De eerste motie ging over het afschaffen van het provinciefonds. Groen vroeg de Vlaamse regering om het provinciefonds niet af te schaffen voordat de toekomstige dotatie bekend was. Dit omdat we vinden dat de kar niet voor het paard gespannen mag worden. Niet alleen komt de Vlaamse regering hiermee terug op eerder gemaakte afspraken, maar ze maakt het de provincies ook bijzonder moeilijk om op een consequente manier de grondgebonden bevoegdheden te blijven uitoefenen. Hoe kunnen deze een geloofwaardige meerjarenplanning opzetten en hun continuïteit verzekeren, ook en vooral naar hun personeel en instellingen. Voor Groen is het duidelijk dat de besparings-retoriek bij de Vlaamse regering belangrijker is dan het verzekeren van een behoorlijk bestuur. In een ordentelijk transitieproces zou de afschaffing van het provinciefonds niet het begin, maar wel het sluitstuk van een hervorming moeten zijn. Vanuit de meerderheid was het belangrijkste argument dat deze motie te laat kwam omdat de beslissing via de Vlaamse begroting al genomen was.

De tweede motie ging over de bescherming van de historisch permanente graslanden in de kustpolders. Net na de afloop van het openbaar onderzoek rond de kaart met historisch permanente graslanden, vraagt Groen aan de Vlaamse regering een snelle beslissing hierover, een maximale bescherming -waarin vooral een verbod op scheuren (= ploegen) belangrijk is- en een flankerend beleid om de natuurwaarden op te waarderen. Groen wil hiermee de druk op de ketel houden omtrent dit dossier. Want de praktijk toont in dit dossier aan dat mooie woorden (zoals die opgenomen zijn in het regeerakkoord) nog geen garantie zijn op resultaat. Want het dossier sleept al 20 jaar aan en die mooie woorden stonden ook in het vorige regeerakkoord, terwijl het tot begin van de huidige legislatuur duurde totdat de eerste formele stap genomen werd.

Deze graslanden hebben heel belangrijke natuurwaarden, en West-Vlaanderen is daarmee al karig bedeeld. Bovendien is het een mooi voorbeeld van een dossier waarin landbouw en natuur goed kunnen samengaan. De zware kleigronden waar het hier over gaat, zijn weinig geschikt voor andere teelten dan grasland. En behalve behoud van dit grasland, hoeven ook geen andere beschermings-maatregelen - zoals bvb. beperkingen op bemesting - genomen te worden. Hier was het argument van de meerderheid dat de motie gezien de lopende procedure te vroeg kwam. Enkel NVA steunde Groen wel met deze motie. NVA-parlementslid Wilfried Van Daele is dan ook niet toevallig een van de voortrekkers in dit dossier.

Kortom, ook al is een motie vanuit de oppositie ontvankelijk, dan bestaat er geen goed moment om die in te dienen. Na de beslissing vanuit Vlaanderen is het te laat, en voor een beslissing is het te vroeg. En zo hoeft men geen inhoudelijk standpunt in te nemen...

Bijlagen: motie provinciefonds, motie kustpolders, tussenkomsten

Gerda Schotte, fractieleidster & Maarten Tavernier, provincieraadslid

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012