West-Vlaams Groen verzet tegen tweede kerncentrale in Zeeland

16/01/2012 - Persmededeling

Zowel het bedrijf Delta energy BV als ERH BV uit Nederland maken plannen voor een tweede kerncentrale, niet zo ver van de Belgische grens in Borssele Graag bezorgen we u via dit schrijven onze visie aangaande reikwijdte en detail van de milieueffectrapportage voor de bouw van een nieuwe kerncentrale te Borssele, aan de schelde-oevers in Zeeland. Onveilig voor een hele zone in West Vlaanderen, vindt Groen, en niet erg democratisch, zo een kerncentrale aan de grens. De partij tekent dan ook bezwaar aan in het lopend openbaar onderzoek in Nederland. Zoals de Nederlandse inspraakprocedure vraagt, beperkt Groen West Vlaanderen zich in haar bezwaar tot aspecten die te maken hebben met de plaatskeuze voor de centrale. In een eerder bezwaarschrift nam de partij meer principiële bezwaren op tegen deze onveilige wijze van energiewinning.

Eén: in 1953 werd Zeeland bijzonder zwaar getroffen door een overstroming die niet voor mogelijk werd geacht. Op de kaart hieronder worden in blauw de overstroomde gebieden weergegeven. Borssele ligt niet in toen overstroomd gebied, maar wel op de rand ervan. Een ramp van dergelijke omvang is ondanks alle uitgevoerde kustverdedigingswerken niet uitgesloten. Mike Van Acoleyen, voorzitter van Groen West Vlaanderen, geeft aan: "Zo een ramp wordt zelfs waarschijnlijker wanneer door de klimaatopwarming -die in 1953 nog niet speelde- de weersverschijnselen intenser worden en de zeewaterspiegel hoger ligt". Het is beter om zowiezo alle gevaarlijke installaties uit Zeeland en de kustzones te verwijderen. Het getuigt niet van een visie op lange termijn om net in deze zone een kerncentrale bij te plaatsen. De link met Fukushima is snel gelegd. Zet geen kerncentrales in seismisch gevoelig gebied (Fukushima) maar ook niet in stormgevoelig gebied (Zeeland).

kaart

Twee: Borssele ligt aan de staatsgrens. In geval van een kernramp worden niet alleen de Nederlandse, maar ook de Belgische bevolking getroffen. Een perimeter zoals vandaag in Fukushima is ontruimd, treft een groot deel van de West- en Oost Vlaamse bevolking. We appreciëren de inspanningen die de Nederlandse autoriteiten neemt om inspraak te geven aan ook de Belgische burgers. Maar uiteindelijk blijft dit beperkt tot inspraak, en kunnen de adviezen en bezwaren al dan niet gevolgd worden. De uiteindelijke beslissingsmacht ligt bij de Nederlandse autoriteiten, die door de Nederlandse bevolking democratisch worden gecontroleerd, maar niet door de Belgische. Luc Lierman van Groen in de grensgemeente Knokke verduidelijkt: "Beslissingen nemen over een kerncentrale in een grensgebied blijft daardoor ondemocratisch. De ruimtelijke keuze voor een kerncentrale in grensgebied kan daardoor om redenen van democratie betwist worden".

Drie: Een kerncentrale is per definitie een gecentraliseerde manier van energieopwekking, omwille van de grootte van de investeringen en de grootte van de energieproductie. Ruimtelijk is dit niet steeds de meest gewenste situatie, want ze gaat gepaard met transport van de opgewekte energie ; investeringen in infrastructuur, ruimtelijke impact van hoogspanningslijnen... Groen pleit voor een gedecentraliseerde manier van energieopwekking, energieproductie vlak bij de plaatsen van energieconsumptie. Individuele zonnepanelen, ruimtelijk gespreide windenergiecentrales, lokale biogasinstallaties enz... Hierdoor wordt het transport grotendeels uitgeschakeld, evenals de transportverliezen waardoor het nuttig rendement stijgt. Ook de nadelige impact van het transport op landschap, ruimte en milieu verdwijnt. In een onderzoek naar milieueffecten, zoals Nederland nu plant, moet men kijken naar de ruimtelijke en milieueffecten van een project, maar ook naar de effecten van alternatieve keuzes. Groen vraagt dus om de effecten van energieproductie via kleinschalige verspreide projecten zoals zonnepanelen of windenergie, ter plaatse bij de gebruikers van de elektriciteit, af te wegen tegen de effecten van een centrale productie in Borssele.

Vier: In de omgeving van Borssele ligt een olieraffinaderij. Een ramp bij de kerncentrale kan een stevige impact hebben op de raffinaderij en een ramp bij de raffinaderij kan een stevige impact hebben op de kerncentrale. Bij de keuze van een locatie moet er op gelet worden dat zich in een ruime omgeving geen gevaarlijke industrie bevindt, om kettingreacties en elkaar versterkende rampen te vermijden. Peter Vanhoutte van Groen Waregem vult aan: "Tevens moeten de kernafvalstoffen op een veilige manier getransporteerd kunnen worden of terplaatse opgeslagen worden. Dit wil zeggen geen transport via spoorlijnen doorheen drukbevolkte regio's in Vlaanderen, zoals onlangs nog doorheen Waregem."

Groen West Vlaanderen vraagt de Nederlanders om rekening te houden met volgende vier aspecten:<

  • Een inschatting van het risico bij storm- en overstroming in Zeeland op korte, middellange en lange termijn.
  • Democratische legitimiteit ten aanzien van Belgen die mee het risico moeten ondergaan.
  • Afweging van de ruimtelijke-, veiligheids- en milieu-effecten van een centrale elektriciteitswinning in Borssele vergeleken met decentrale duurzame winning ter hoogte van de beoogde elektriciteitsgebruikers.
  • Al bestaat er geen geschikte locatie voor kerncentrales gelet op hun inherent gevaar, toch moeten zeker locaties vermeden worden waar zich in de omgeving andere gevaarlijke installaties bevinden die een ramp kunnen versterken, of waar transport van radioactief materiaal risico's meebrengt voor drukbevolkt gebied.

Namens Groen West-Vlaanderen

Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen West-Vlaanderen,
Carlo Herpoel, secretaris Groen West-Vlaanderen,
Wouter De Vriendt, federaal parlementslid Groen,
Joost Cammaert, dossierhouder Groen Brugge,
Karin Robert, ondervoorzitter Groen Brugge,
Peter Vanhoutte, dossierhouder Groen Waregem,
Sabine Vanquaethem, Groen Damme,
Luc Lierman, Groen Knokke-Heist

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012