Het meer dan verhelderende Vlacoro-advies over Chartreuse: knoeiwerk bestraft

31/08/2010 - Persmededeling

Het is interessant even stil te staan bij de argumenten die de Vlacoro zelf gebruikt om haar negatief advies ten formuleren over het Deelgebied 26 van het RUP stedelijka afbakening Brugge, meer bepaald het Gebied voor stedelijke activiteiten, Chartreuse. Groen! kan deze elementen alleen bijtreden. Meer zelfs, het advies sluit naadloos aan bij wat Groen! zelf altijd al heeft gesteld, ook voor Oostkampse baan.. En had men toen meer oor gehad naar de onderbouwde argumenten tegen de Chartreuse-site dan hadden we nu een positief advies kunnen hebben voor een alternatief...

Hieronder volgend alleen citaten uit dat advies.

Het algemeen advies luidt als volgt: "Vlacoro adviseert ongunstig op basis van de grondige analyse en beoordeling van de ingediende bezwaren en adviezen. Ze wijst onder meer op de talrijke fouten en slordigheden in de toelichtingsnota, de onvoldoende onderbouwing, de impact op de leefbaarheid en de woonkwaliteit, de overstromingsgevoeligheid van dit deelgebied, het ontbreken van een globale mobiliteitsvisie, de knelpunten inzake het plan-mer-proces en de negatieve milieueffecten."

Hieronder een aantal citaten uit de bespreking door de Vlacoro van de ingediende bezwaren.

a. Vlacoro wijst op de talrijke fouten en slordigheden in de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften. Het getuigt van een grote onzorgvuldigheid bij de opmaak van de bepalingen voor dit deelgebied. (...) Het is een essentiële voorwaarde dat voor een dergelijk belangrijk planningsproces wordt uitgegaan van correcte cijfers en analyses.

b. Volgens Vlacoro moet m.b.t. het programma, de capaciteiten en de mogelijke infrastructurele ingrepen zoals: station, wegeninfrastructuur, parkings, infrastructuur en oefenvelden, nog heel wat worden uitgeklaard. Bovendien gaat ook de sportverenigingen, voor wie het multifunctioneel stadion in eerste instantie is bedoeld, niet akkoord met het ontwerp RUP.. (...)

d. Ten aanzien van de afbakeningslijn - en het vastleggen van de grens tussen stedelijk gebied en buitengebied - vraagt Vlacoro de aandacht voor de diverse uitspraken inzake bestendiging van het open ruimte karakter van dit gebied.

e. (...) Vlacoro ondersteunt de talrijke vaststellingen dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. (...)

f. (...) Niettemin is het vanuit dit plan-MER reeds verkregen beeld t.a.v. de Chartreusesite bijzonder negatief en zijn volgende duidelijke conclusies naar voor gekomen:

1) Over de inplanting van het voetbalstadion worden de conclusies uit het MER overgenomen in de toelichtingsnota blz. 33 en 34 'Vanuit milieuoogpunt is de huidige locatie Jan Breydel geschikt mits toepassing van een afdoend mobiliteitsconcept.....Locaties met relatief beperkte milieueffecten: De Spie en Blankenbergse steenweg.Locaties met significant negatieve effecten: Chartreuse en Oostkampse baan'. Vlacoro merkt op dat de argumenten om bij opstellen van het RUP de minst geschikte locatie te kiezen volledig afwezig zijn.

2) In de passende beoordeling worden de effecten op beschermde soorten ( ingekorven vleermuis) weergegeven:'milieueffecten zijn zeer significatief negatief.... Er kan niet a priori worden aangenomen dat betekenisvolle aantasting uitgesloten is.... (...) Gezien het om een Europees beschermde soort gaat moet volgens Vlacoro hiermee terdege rekening gehouden worden. (...)

h. Het ontbreken van een globale mobiliteitsvisie en mobiliteitsstudie voor dit deelplan is een belangrijke tekortkoming van dit ontwerp RUP. De stedenbouwkundige voorschriften beperken zich enkel tot een duiding van de mobiliteitsproblematiek.

i. Vlacoro neemt akte van de diverse bemerkingen die wijzen op het feit dat het plan-MER vertrekt van zeer optimistische cijfers. Ze vraagt de aandacht van de ontwerper voor de talrijke bezwaren die hieromtrent geformuleerd worden. Er zijn tal van knelpunten inzake een goede ontsluiting van dit gebied en ook inzake de parkeermogelijkheden. (...)

j. Het plan-MER (deel 3 pag. 119) komt tot het besluit dat deze locatie door zijn ligging in de groene gordel een afname, versnippering en verstoring van deze groene gordel inhoudt.

k. Ook het zeer significant negatieve effect t.a.v. de waterhuishouding wordt in de conclusie van het plan-MER sterk onderlijnd. Het gebied Chartreuse kent een belangrijke overstromingsproblematiek. De realisatie leidt tot zeer significant negatieve effecten. (...)

p. Vlacoro neemt kennis van dit bezwaar vanwege de betrokken sportverenigingen. In essentie stelt dit bezwaar dat de voorzieningen niet beantwoorden aan de op heden gestelde eisen. Vlacoro is van mening dat deze bemerkingen en vragen, die alle betrekking hebben op de haalbaarheid en de realiteitszin van het geplande project, minstens in het vooroverleg aan bod dienden te komen. Het komt Vlacoro voor dat een voorafgaande consultatie van de betrokken sportverenigingen elementair is. Vlacoro wijst op de verkeersproblematiek en op het gebrek aan visie voor een volwaardige ontsluiting van dit deelgebied.

u. De toelichtingsnota (pag. 284) verduidelijkt dat voor de voorziening van het jeugdvoetbalcentrum en oefenvelden (art. 26.10) er bewust werd voor gekozen om hier geen parkeergelegenheden te voorzien. Parkeerzones moeten voorzien worden op de Chartreusesite. Dit geldt ook voor de nodige voorzieningen (o.a. sanitair, kleedkamers). Vlacoro ondersteunt deze visie om hier geen extra ruimte te voorzien voor parkeergelegenheden en gebouwen. Vlacoro wijst op de verkeersproblematiek en op het gebrek aan visie voor een volwaardige ontsluiting van dit deelgebied.

v. Vlacoro verwijst tevens naar een minstens in overweging te nemen suggestie van verschillende bezwaarindieners om de oefenvelden op de Jan Breydelsite te houden.


Het advies van Vlacoro is heel duidelijk: nee aan Chartreuse. Het is daarenboven vernietigend voor het ingediende dossier voor dit deelgebied. Het dossier bevat talrijke fouten en slordigheden, het is onvoldoende onderbouwd, er is een te grote impact op de leefbaarheid en de woonkwaliteit, er is te weinig rekening gehouden met de overstromingsgevoeligheid, er onbreekt een globale mobiliteitsvisie, en er zijn tal van negatieve milieueffecten.
Een rode kaart met langdurige schorsing, zo gaat dat normaal in het voetbal. Het is dan ook dringend om het geweer van schouder te veranderen. Groen! vraagt aan de Vlaamse regering om dit dossier ernstig te bekijken en een wijze beslissing te nemen op basis van dit advies.
Chartreuse terug naar af dus, maar die gelegenheid kan de regering samen te baat nemen om overleg te plegen met het stadsbestuur, met RESOC, met de voetbalclubs, met de bevolking, de randgemeenten, de handelaars en de bedrijfswereld.

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger,
Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge,
Martine De Meester, gemeenteraadslid Zedelgem,
Geert Vercruyce, gemeenteraadslid Oostkamp

Contact: Bart Caron, 0477 495810

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012