Plan-MER voetbalstadion Brugge is duidelijk

11/09/2008 - Persmededeling

Groen! kreeg inzage in de eindsynthese van het plan-MER voor een groter voetbalstadion in Brugge.

Hierin wordt duidelijk gesteld: "Gezien de huidige invulling van de site Jan Breydel gaat op basis van milieueffecten en duurzaam ruimtegebruik de voorkeur naar een herinrichting van de site. Dit kan echter enkel gerealiseerd worden indien een afdoende mobiliteitsconcept kan worden uitgewerkt. De studie o.l.v. de Vlaamse Bouwmeester geeft hiertoe een eerste aanzet."
Als voorwaarden stelt men:

  • sterke uitbouw openbaar en collectief vervoer;
  • herinrichting N31 (is lopende);
  • realisatie volledig gesloten stadion;
  • beperkte frequentie van evenementen met het beoogde toeschouwersaantal van 40.000 personen;
  • geen realisatie van een flankerend programma met een sterk verkeersgenererend karakter.

Over Loppem (de Oostkampse baan) zegt de eindsynthese:
"De locaties Chartreuse en Oostkampse baan houden beiden door hun ligging in de groene gordel een afname, versnippering en verstoring van deze groene gordel in" en "De milieu-impact ervan situeert zich op het vlak van aansnijding van de groene gordel, verkeers-genererend karakter, geluid- en lichtverstoring. De wegontsluiting zal voor een belangrijk deel via de woonkernen van Loppem en/of Oostkamp verlopen, wat zeer nefast is voor de verkeersleefbaarheid, geluids- en luchthinder en de globale woonkwaliteit langsheen deze ontsluitingswegen tijdens de piekbelasting. Dit kan verholpen worden door de aanleg van nieuwe wegenis die rechtstreeks aantakt op het hoger wegennet en bijkomende rijstroken langsheen de E40 en de N31. Ook aanpassing van het aansluitingscomplex Loppem is noodzakelijk. Deze nieuwe wegenis betekent evenwel een verdere aantasting van de groene gordel, met sterkere versnippering en barrièrewerking tot gevolg. Een voetbalstadion ter hoogte van de Oostkampse baan is enkel aanvaardbaar mits er geen aansnijding van de groene gordel op andere plaatsen gebeurt. Concreet betekent dit dat - indien het voetbalstadion hier gelokaliseerd wordt - het vanuit milieuoogpunt onaanvaardbaar is om bedrijvigheid te voorzien ter hoogte van hetzij Chartreuse hetzij Vliegweg. Ook de combinatie met een uitgebreid commercieel programma zoals voorligt in het huidige voorstel van Uplace en Club Brugge is vanuit dit oogpunt niet aanvaardbaar."
Hierbij wordt in de eindsynthese niet ingegaan op de waterproblematiek.

Groen! vraagt dat de Vlaamse Regering het MER-rapport conform verklaart en ook officieel openbaar maakt. Enkel op basis van deze elementen kan de Vlaamse Regering in alle openheid en duidelijkheid een verantwoorde beslissing nemen.

Jef Tavernier
Vlaams parlementslid
0477/497072

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012