Provinciebestuur W-Vl verliest vele instellingen

27/07/2015 - Persmededeling

logo provincie West-VlaanderenAlsof ingrijpen bij provincies helpt om bestuurlijke verrommeling aan te pakken

De provincies liggen bij de Vlaamse regering onder vuur. Gisteren besliste de regering principieel over de overdracht van tal van provinciale instellingen en subsidies. Dat zijn ingrijpende beslissingen waar nu nog overleg zal worden gepleegd met de betrokken instellingen, maar vooral met de stads- en gemeentebesturen.

Wat verandert er in West-Vlaanderen?
Wat de provinciale instellingen betreft, op de terreinen van Cultuur,Jeugd en Welzijn stelt de Vlaamse regering het volgende voor.

Worden overgedragen aan de Vlaamse overheid:

  • De cluster Mu.Zee Oostende, Ensorhuis Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke wordt overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, dus niet aan de stad Oostende. Er wordt een nauwe samenwerking met het KMSKA in Antwerpen voorgesteld.
  • Het Provinciaal Museum Bulskampveld in Beernem, omdat het een belangrijke agrarische collectie bevat.
  • Het Lijsternest (Stijn Streuvelshuis en schrijversresidentie) in Anzegem, waarbij het ingepast wordt in Passa Porta en het Fonds voor de Letteren wordt voorgesteld.

Worden overgedragen aan de steden en gemeenten:

  • Be-Part in Waregem, het platform voor actuele kunst van de provincie zou overgedragen worden aan de stad Kortrijk.
  • De Provinciale Erfgoedbibliotheek Westflandrica (Tolhuis Brugge) aan de stad Brugge.

Deze instellingen blijven bij de provincie West-Vlaanderen:

  • Het Provinciaal Domein Raversyde in Oostende blijft onder de bevoegdheid van de provincie omdat dit als 'grondgebonden' wordt beschouwd.
  • Het erfgoeddepot Potyze in Ieper (wordt momenteel gebouwd).
  • Uitleendiensten (cultuur, jeugd...).

Ook het project 'Buren bij kunstenaars' en het provinciaal bibliotheekbeheerssysteem (WINOB) gaan naar het Vlaamse niveau, evenals de ondersteuning van lokale bibliotheken, evenals alle provinciale subsidies voor bovenlokale projecten in cultuur en jeugd, de provinciale tornooien in muziek, toneel en andere kunsten, de subsidies voor werkingen voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren, de ondersteuning van werkingen voor personen met een handicap (vooral sport), jong artistiek talent.

Daarnaast wordt drastisch ingegrepen in het politieke niveau. De regering kiest voor een halvering van het aantal provincieraden (nog 35 leden in West-Vlaanderen) en een beperking van het aantal deputés. Groen gaat akkoord dat het met wat minder kan, maar dat een provincieraad kleiner wordt dat de gemeenteraden van de centrumsteden, is niet direct logisch.

De tegenstanders van de provincies argumenteren dat er met de Vlaamse en federale overheid en de lokale besturen voldoende bestuursniveaus zijn. Maar dan vergeten ze een belangrijke bestuurslaag: de lokale overheden werken op veel verschillende terreinen met elkaar samen, omdat de schaalgrootte van een gemeente dikwijls te klein is.
Er zijn intercommunales voor afvalinzameling en -verwerking, voor streekontwikkeling, voor crematoria,... Er zijn politie- en brandweerzones. Er zijn samenwerkingsverbanden rond gezondheid (de Logo's), rond waterbeleid ((deel)bekkenstucturen), rond sociaal-economische streekontwikkeling (Resocs),...

Elk van die structuren zet een eigen organisatie op poten, met eigen besturen, eigen presentiegelden,... De vertegenwoordigers worden niet rechtstreeks verkozen. De meeste van die structuren hebben een verschillend werkingsgebied, zodat elke gemeente deel uitmaakt van een lappendeken van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Wie echt iets wil doen aan het teveel aan bestuurslagen in Vlaanderen, zou veel beter dit tussenniveau aanpakken. Snoeien in de provincies zonder de intercommunales en andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te pakken, zal geen impact hebben op het overheidsbeslag. Integendeel, het ziet er naar uit dat het terugtrekken van de provincies uit de sectoren sport, cultuur en welzijn aanleiding zal geven tot een reeks nieuwe intercommunales of verzelfstandigde agentschappen.

Groen pleit voor het vervangen van de provincies én alle intergemeentelijke samenwerkingen door stads- en streekgewesten: 1 structuur, die alle bovenlokale bevoegdheden overneemt en rechtstreeks verkozen wordt. Dat is minder sexy en iets complexer dan een rondje provincies pesten, maar het effect op de efficiëntie van de overheid zou des te groter zijn.

Bart Caron, Vlaams parlementslid
Maarten Tavernier, provincieraadslid

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012