Red de trage wegen: een breed draagvlak voor trage wegen

02/10/2008 - Persmededeling

Vandaag, donderdag 2 oktober, bezorgde een afvaardiging van Groen! West-Vlaanderen een bundel van 1198 handtekeningen aan de gedeputeerde Van Gheluwe. De ondertekenaars vragen heel concreet aandacht voor de veldwegen en buurtwegen in de provincie.
Vandaag willen we met deze overhandiging dan ook aantonen dat de tijd rijp is voor de provincie om tot een proactief beleid inzake trage wegen te komen.


Mike Van Acoleyen, voorzitter van Groen!-Ingelmunster, situeert de actie. Deze is begonnen als een lokaal initiatief om het patrimonium aan trage wegen in de eigen gemeente te beschermen. "De actie is opgezet door de lokale afdeling van vzw Trage Wegen, naar aanleiding van de dag van de trage weg op 20 september. Groen! heeft steeds dit initiatief van harte ondersteund, en merkte al gauw dat er een heel breed draagvlak voor bestond."
"Al vlug beseften we dat trage wegen niet stoppen aan gemeentegrenzen, en dat wandelaars en fietsers uit de wijde streek graag ondertekenden. Zij maken immers ook graag gebruik van wat overblijft van het netwerk aan trage wegen dat in Ingelmunster nog aanwezig is.

Wat al deze mensen van verschillende pluimage bijeenbracht is de zorg voor ons erfgoed aan trage wegen. Een "trage weg" is elk baantje dat voornamelijk bedoeld of geschikt is voor niet-gemotoriseerd verkeer. Bekend zijn de voet- en buurtwegels, kerkewegels en jaagpaden. Maar ook herbestemde spoorwegbeddingen zijn trage wegen, een breed spectrum dus. Ecologisch interessante linten, infrastructuur die staat voor een milieuvriendelijke, veilige en duurzame mobiliteit."

Concreet pleiten de ondertekenaars in Ingelmunster voor een zeven punten programma voor de trage wegen:

  1. Breng alle wegels verder in kaart, met hun ligging, wettelijke status, feitelijke toestand, eigendomsstructuur en rechten van doorgang.
  2. Schaf geen enkele wegel af. Hou ze allen wettelijk in leven in functie van veranderende behoeften.
  3. Onwettig afsluiten mag niet, en moet bestreden worden. Wie wegen inneemt, ontvreemdt eigendom of rechten van de gemeenschap. Dit is een vermogensdelict, in mensentaal een diefstal.
  4. Herstel de wegels, maak ze weer open waar ze omgeploegd of verdwenen zijn.
  5. Herstel de doorgangen. Waar trage wegen feitelijk, wegens inname door grote constructies, niet meer te herstellen zijn, wordt de situatie geregulariseerd via beperkte omlegging van het tracé.
  6. Bescherm kleine spoorwegovergangen (met een Andrieskruis of een geluidssignaal). Als je ze afschaft, snij je trage wegen af. Beveilig deze overwegen via een gepaste technische inrichting, naar Nederlands voorbeeld.
  7. Geef inspraak aan gebruikers, wandelaars, fietsers, erfgoedverenigingen, ruiters, natuur- en milieuverenigingen, vrijetijdsverenigingen en iedereen die er belang bij heeft dat de trage wegen naar waarde geschat worden, en bouw samen met hen aan een degelijk duurzaam beleid.

Parallel met de actie in Ingelmunster zetten ook verschillende Groen!-groepen in de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt acties op, waarbij vergeten veldwegels terug zichtbaar gemaakt werden en een straatnaambordje kregen.

Marc Vanpaemel, provincieraadslid van Groen!, situeert de aandacht voor trage wegen binnen het provinciale beleid : "Het is duidelijk dat het draagvlak voor de trage wegen groeit.
In het kader van het kerntakendebat is het ook een uitgemaakte zaak geworden dat het aan de provincies is om hierin een actievere rol te spelen dan tot dusver het geval was.
Er zijn de laatste jaren dan ook al enkele stappen genomen om de trage wegen terug op het voorplan te brengen. Vermeldenswaard is de digitalisering van de buurtwegen, met alle wijzigingen sedert de vastlegging ervan in de 19de eeuw. De gemeenten hebben vandaag dus geüpdatet digitaal kaartmateriaal ter beschikking.

In februari heeft Groen! in de provincieraad ook het voorstel gelanceerd om een aantal mensen van de dienst wegen, om te vormen tot specialisten van de trage wegen. Dit is in juni door de deputatie positief onthaald.
Vandaag willen we met deze overhandiging dan ook aantonen dat de tijd rijp is voor de provincie om tot een proactief beleid inzake trage wegen te komen.
Wij van Groen! zijn er ook zeker van dat er naast Ingelmunster en het Zuiden van onze provincie nog meer plaatsen zijn waar de trage wegen wachten op een betere ontsluiting en opnieuw naar waarde worden geschat.

Vandaag overhandigen we deze petitie niet enkel aan de gedeputeerde Van Gheluwe, verantwoordelijk voor mobiliteit, maar ook aan de Voorzitter van Westtoer.
Het is dit autonoom provinciebedrijf dat mee een rolbepalende factor is in het hergebruik van de trage wegen, bij de uitbouw van zacht recreatieve wandelnetwerken.
In een aantal strategische beleidsplannen is nu al opgenomen om tot een actief beleid te komen in verband met trage wegen (bvb. het Brugse Ommeland). Nu nog de verdere realisaties op het terrein."

Groen! wil alvast niet dat het beperkt blijft tot de West-Vlaamse heuvels of de westkust of het Bulskampveld. Neen, wij willen een weliswaar gebiedsgericht, maar wel gebiedsdekkend actief beleid voor de trage wegen.
Tenslotte vraagt Groen! bijzondere aandacht voor buurtweg 14 in Dranouter. De procedure om hem af te schaffen startte net één dag na de dag van de trage weg. De deputatie heeft nu de kans om aan te tonen in welke richting ze de provincie willen 'sturen'. In plaats van te veel te vertrouwen op de zin voor verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, kan ze een krachtdadig signaal geven naar de plaatselijke politici. Vandaag zijn trage wegen nuttige en belangrijker dan ze sinds de uitgave van de atlas van buurtwegen in 1842 ooit geweest zijn.

Mike Van Acoleyen
Streekverantwoordelijke
Kortrijk-Roeselare-Tielt
0472 609288

Marc Vanpaemel
Fractiewoordvoerder provincieraad
0475 242757

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012