Groen voor iedereen dichtbij

Een groene visie op natuur en groen

De natuur in Vlaanderen is jaren stiefmoederlijk behandeld. Voor de opeenvolgende regeringen was natuurbeleid niet te verzoenen met andere belangen. Het werd afgedaan als minder belangrijk. Dankzij Groen! is daarin verandering gekomen. Natuur, landbouw, economie, toerisme en vrijetijdsbesteding worden niet langer als tegengestelden beschouwd. Verbeteringen in de ene sector kunnen de andere ten goede komen. Ons basisidee? Het verhogen van de kwaliteit van de natuur in heel Vlaanderen.

Groene accenten voor West-Vlaanderen:

Een groen plekje voor elke wijk
Groen (zonder uitroepingsteken) in de buurt is zeer belangrijk. Een plaats waar onze kinderen kunnen spelen, waar onze jongeren een balletje kunnen trappen of gewoon kunnen rondhangen, waar we onze hond kunnen uitlaten, uitrusten op een bank, joggen, van de zon genieten, waar we nog eens kunnen staan praten met de buren,… En al die activiteiten zijn zoveel aangenamer in een groene omgeving. Het gebrek aan groen in de stad blijkt een belangrijke reden waarom we dikwijls die stad ontvluchten. Daarom moet elke wijk zijn eigen groene plek hebben.

Concrete voorstellen:

 • een groennorm voor stedelijke gebieden: 30 m2 groen per inwoner
 • stimuleren van harmonisch parkbeheer, dat rekening houdt met de veranderende wensen van alle gebruikers van het park, en ook met milieu en natuur.
 • sterkere subsidiëring van steden en gemeenten die werk maken van groen op buurtniveau

Een stadsbos voor elk stedelijk gebied
West-Vlaanderen is de bosarmste provincie van België. Bossen maken amper 2,6% van de totale oppervlakte uit, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 10% is. Wie op zondag in pakweg de Gavers in Harelbeke of het Sterrebos in Roeselare gaat wandelen, ondervindt aan den lijve dat er te weinig bossen zijn in West-Vlaanderen. Het bos krioelt er van de wandelaars, en lijdt onder de recreatiedruk.
Een stadsbos (of dat kan natuurlijk ook een groene gordel of groen lint zijn) heeft veel verschillende functies. We kunnen er wandelen, fietsen, paardrijden of aan andere vormen van recreatie doen, planten en dieren vinden er een plaats, onze kinderen kunnen er spelen en kennismaken met de natuur, de bomen zorgen voor zuurstof en een zuivere lucht, het hout kan dienst doen als hernieuwbare grondstof,…
Als we willen dat de mensen opnieuw in de stad willen wonen, zullen er inspanningen moeten gebeuren om die stad ook leefbaar te houden. Een groene long, goed toegankelijk en op fietsafstand, hoort daar zeker bij.
Het is niet altijd nodig om nieuwe bossen te planten. Er zijn nog steeds bestaande bossen die bedreigd worden, met natuurlijk het Lappersfortbos als bekendste voorbeeld. Als zonevreemde bedrijven geregulariseerd worden, moet dit ook voor bossen kunnen.
De laatste jaren zijn er inspanningen geleverd voor meer bos: in Kortrijk, Oostende en Izegem zijn de eerste hectares beplant, in Lichtervelde komt een ‘Kom op tegen Kanker’-bos, voor Tielt-Dentergem zijn reeds gronden aangekocht, … Maar het werk is nog niet af.

Concrete voorstellen:

 • uitbreiding van de bossen rond Brugge, Torhout en Ieper
 • nieuw stadsbos voor Roeselare, Waregem, Knokke-Heist, Blankenberge, Veurne, Torhout, Diksmuide, Nieuwpoort en Poperinge
  regulariseren van zonevreemde bossen
 • openstellen van privé-bossen via een overeenkomst met de eigenaar (bvb. de Munkebossen in Ruddervoorde, Couthofbossen in Proven,…)

Een landschap waar iedereen kan van genieten
Ook de open ruimte van het Westvlaamse platteland is hierbij belangrijk. De kleine of middelgrote natuurgebiedjes, kunnen als eilandjes niet overleven. Daarom moeten kwaliteitsvolle landbouw en groen beter gecombineerd worden. Bomenrijen, hagen, knotwilgen, veedrinkpoelen mogen niet meer verdwijnen want ze maken ons landschap zoveel aantrekkelijker voor mens en dier! Landbouwers kunnen door de overheid betaald worden om die kleine landschapselementen aan te planten en te onderhouden. Wandel- en fietsroutes door het gebied kunnen dienst doen voor recreatie, als ecologische verbindingsweg tussen natuurgebieden, en als veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. De grens tussen natuur en landbouw kan zo vervagen, wat voor de beide sectoren goed kan zijn.

Concrete voorstellen:

 • versnelde afbakening van natuurverwevingsgebieden
  een actief aankoopbeleid voor natuur en bos, ook in de meer verstedelijkte gebieden
 • de aanleg van een recreatief fietsnetwerk met fietsknooppunten over heel West-Vlaanderen
 • uitbouwen van regionale natuur- en milieueducatieve projecten
 • creëren van een grotere toegankelijkheid door het herwaarderen of heropenen van bestaande of verdwenen voetwegen, jaagpaden en oude spoorwegbeddingen

Bescherming van de West-Vlaamse kwetsbare natuur
De waardevolle natuur in onze provincie moet beschermd worden. De duinen, duinovergangszones en de polders zijn elementen die bijna alleen in onze provincie voorkomen. Daarom mag deze rijke open ruimte zeker niet verder worden ingenomen, en moet de bebouwing een halt toegeroepen worden. Voor de duinen kan dit best door de resterende stukken op te kopen. De Zwinbosjes (Knokke) en de Oosthoekduinen (De Panne) zijn al gered door Groen!-ministers. De polders moeten een betere bescherming krijgen: niet alleen voor de natuur, maar ook voor de landbouw is dit belangrijk. Andere aandachtspunten zijn het West-Vlaamse Heuvelland, en de valleigebieden van de IJzer en de Handzamevaart, de Leie en de Schelde. Zeker de Westhoek moet zijn eigenheid behouden: natuur en landbouw zijn hier bondgenoten voor het bewaren van de open ruimte.

Kortom…
Een groene loper van stadskern tot in het buitengebied, dat proberen we met onze voorstellen te bereiken. En het is nodig: uit het Natuurrapport 2003 blijkt dat de kwaliteit van onze West-Vlaamse natuur nog steeds achteruit gaat. Maar ook de mens heeft groen nodig om na een drukke werkweek te ontspannen, daarom kiezen voor toegankelijk groen.
Loop je even mee in de toekomst? Via de bomen in de straat bereiken we de groenzone in je buurt, langs een groen wandelpad of fietsverbinding het grotere park. En willen we echt naar buiten, dan leiden groene bermen je langs wegen en waterwegen naar het open landschap, naar het stadsbos of andere natuurgebieden.

terug
rightCol

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012