Verslag provincieraadsfractie November 2016

12/12/2016

Budget 2017

Begin 2016 waren de bevoegdheden van de provincie nog zo groot maar bij de budgetbespreking van vorig jaar was de vrees bij de deputatie dat deze bevoegdheden tegen 2017 zouden geslonken zijn tot deze grootte en dit was ook te merken bij de 'state of the union' toen van de eerste gedeputeerde. Het was toen vooral het afgeven op Vlaanderen en het ijveren voor het behoud van wat er was dat de boventoon voerde.

Maar ... dit was dit jaar anders want ... de bevoegdheden voor 2017 zijn weer als tevoren en men heeft binnen de meerderheid de zesde staatshervorming en de afslanking van de provincies nu blijkbaar al wat verteerd of er zich bij neergelegd en men is in plaats van defensief nu offensief bezig onder het motto 'less is more'.

Maar wij vragen ons hierbij af of MORE ook BETTER is ??

In de documenten die we kregen en in de toelichtingen door de gedeputeerden vielen we bijna over het woord 'duurzaam' : alles zal duurzaam worden, zowel het toerisme als het transport als de bedrijventerreinen enz.

Maar wat verstaat de deputatie eigenlijk onder duurzaam ???

Als we de provinciale RUP's en de strategische projectgebieden die de laatste maanden hier passeerden bekijken dan kunnen we alleen maar vaststellen dat deze steeds meer open ruimte prijsgeven aan industrie of wonen; denken we maar aan de SOL in Blankenberge waar we volgende maand over kunnen debatteren, aan het Masterplan Koksijde, aan het Kleinstedelijk gebied Knokke-Heist, aan de RUP's die er gekomen zijn voor uitbreiding van bedrijven die in landelijk gebied zijn gelegen en uitbreiding vragen in agrarisch gebied, soms zelfs in herbevestigd agrarisch gebied.

We vragen ons af of dit strookt met een duurzaam ruimtegebrui ?

Men is bezig met de voorbereiding van een nieuw provinciaal ruimtelijk structuurplan, hiervoor werden 'plaatsbepalers' ingeschakeld. Een goed initiatief waarbij inspraak wordt georganiseerd, maar we vragen ons af wat hiervan de resultaten zullen zijn. Zal men gaan naar nog meer bebouwing op het platteland of toch eerder kiezen voor de optie van de Vlaamse bouwmeester die pleit voor wonen in stedelijke omgeving of bij knooppunten van openbaar vervoer. Als men echt een offensief beleid wil voeren op dit vlak dan zou men in West-Vlaanderen kunnen gaan voor een 'betonstop' tegen 2020 in plaats van 2050.

Wat het klimaatbeleid betreft doet het ons plezier dat men werk zal maken van het CO2 neutraal maken van een aantal gebouwen van de provincie en we hopen dat we daar nog deze legislatuur de resultaten zullen kunnen van zien.

U weet dat wij de gebiedsgerichte werking een warm hart toedragen en we zijn verheugd dat de provincie ook in de komende jaren hier volop zal op inzetten. Op de vergadering van de VVP vorige zaterdag mocht één van onze gedeputeerden dit toelichten en hij deed dit met overtuiging.

Op het vlak van toerisme zal veel geïnvesteerd worden in subsidies voor nieuwe toeristische impulsen die moeten bijdragen tot een grotere aantrekkingskracht van onze provincie. Toerisme is inderdaad een belangrijke economische factor maar we hopen dat er ook aandacht zal zijn voor projecten die wensen te investeren in sociaal toerisme, in toerisme gericht op jongeren en ook in gewone kampeerterreinen (en niet enkel kampeerterreinen voor stacaravans en voor kampeerauto's).

Over personeel kunnen we kort zijn : er zullen eind 2017 een 100-tal personeelsleden de provinciale administratie verlaten en we kunnen alleen maar hopen dat ze goed terecht zullen komen en vooral dat ze nu vlug zullen weten WAAR ze terecht zullen komen. De onduidelijkheid hierover is wraakroepend maar is niet de schuld van deze deputatie, daar zijn we van overtuigd.

Op het vlak van Economie steunen we de werking van de POM maar we hopen dat ook daar 'duurzaamheid' geen loze term is, zeker als het gaat over het zoeken naar efficiënte vormen van goederentransport. We steunen de projecten op vlak van trein en binnenvaart maar U weet dat wij geen voorstander zijn van regionale luchthavens. De luchthaven van Oostende doet het goed volgens gedeputeerde De Block, alhoewel dit enkel wordt toegelicht voor een beperkte groep provincieraadsleden in het RESOC en deze toelichtingen misschien eerder thuishoren als infopunt op een commissievergadering.

De luchthaven van Wevelgem is nog steeds geen NV geworden, slaagt er zelfs niet in om de huidige exploitatie op een correcte manier uit te voeren en men zoekt nu blijkbaar naar een nieuwe afgevaardigd bestuurder. Misschien kan over de economische impact en de exploitatieproblemen van deze luchthaven ook eens een toelichting gegeven worden op een commissievergadering.

Het ondernemerscentrum in het Tolhuis zal hopelijk in de regio Brugge voor dynamiek zorgen en voor tewerkstelling van hoog- en laag opgeleiden.

Komen we dan bij cultuur. Blijkbaar een item dat niet veel interesse wekt bij de provincieraadsleden, tenzij om er over te blijven discussiëren zoals over Beaufort. Bij de uitreiking van de vijfjaarlijkse cultuurprijs van de provincie aan David Van Reybrouck nu ongeveer een week geleden was ik het enige provincieraadslid aanwezig, ik vond dat beschamend.

Mijn fractie pleit ook voor het voortbestaan van bijv. Buren bij kunstenaars, de provinciale cultuurprijzen voor diverse cultuuruitingen en we zijn verheugd dat Gone West kan doorgaan en hopen dat de evenementen in 2017 en 2018 evenveel weerklank zullen vinden als het lichtfront. Wat nog zal mogelijk zijn in 2018 op vlak van cultuur weet momenteel niemand maar zoals de gedeputeerde zei misschien kan er via het regio-decreet toch nog één en ander gerealiseerd worden.

Wat welzijn betreft willen we het toch eerst nog hebben over Unie-K, wat nu weliswaar onder 'sport' stond gerangschikt.

Ondanks het feit dat de provincie niets meer van welzijn mag uitvoeren na 2017 zitten we nog voor jaren financieel vast aan Unie-K. niet enkel voor de betaling van een lening van 24 miljoen euro waar nog 17 miljoen moet van betaald worden maar ook voor een investeringstoelage van 3 miljoen euro voor het EAT, zeg maar de Magdalenahoeve met hyppotherapie.

Daarnaast werd in 2013 overeengekomen dat de provincie een lening van 6 miljoen euro zou toestaan voor de renovatiewerken aan de paviljoenen en het centraal gebouw. Die lening zou terugbetaald worden met de VIPA-subsidies. De totale kostprijs voor deze werken bedraagt 13,5 miljoen euro en ook voor het resterend bedrag zou de provincie borg staan.

Maar nu blijkt dat er geen VIPA-subsidies komen en dat het project volledig moet voorgefinancierd worden en er dan via de dagprijs een beperkte terugbetaling vanuit Vlaanderen komt.

Dit zou kunnen betekenen dat de provincie voor de volledige 13,5 miljoen moet lenen en hier misschien niets zal van terug zien. Nochtans was de overeenkomst dat de subsidies zouden dienen om die lening van 6 miljoen terug te betalen aan de provincie. Voorwaar een zeer zwaar financieel engagement voor een bevoegdheid die de provincie binnen een jaar niet meer heeft!

Voor de rest van het welzijnsbudget wordt er vooral verder gedaan wat men de vorige jaren ook deed en daar hebben we geen problemen mee. We vragen ons alleen af of de impulsprojecten die betoelaagd werden allemaal zo 'vernieuwend' waren en of er bij stopzetting van de subsidiëring niet voor vele organisaties een gat zal vallen en de resultaten verloren dreigen te gaan.

Tot slot wil ik het nog hebben over het woonbeleid dat de provincie wil voeren en waarvoor 3 miljoen wordt uitgetrokken. Wij hadden, zoals ik ook al zei maandag, verwacht dat er bij het budget ook een beleidsnota zou zijn met meer uitleg over hetgeen met die 3 miljoen zal worden gedaan. Quod non. Ook vorig jaar heb ik die vraag gesteld en was men er nog mee bezig. Ik begrijp wel dat men met een goed doordacht voorstel wil komen maar dat zou dan ook samen met het budget moeten worden voorgelegd zodat we weten wat we al of niet goedkeuren.

Ook bij het woonbeleid hoorde ik het woord DUURZAAM terug vallen. Ik ben dus terug bij het begin van mijn betoog : wij zullen er met onze fractie op toezien dat wat de provincie doet op de verschillende terreinen duurzaam is en daarmee bedoelen we 'goed voor het behoud van de gezondheid van de bewoners, voor het milieu en de natuur, tegen verspilling van gronden en grondstoffen, voor schone lucht, voor minder CO2 uitstoot, ... voor een provincie waar het ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog leefbaar is'.

Gerda Schotte
Fractieleidster Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012