Verslag provincieraad september 2016

09/11/2016

Naar goede gewoonte in september een gevulde agenda. Er is dan ook 3 maanden tijd geweest om dossiers af te ronden.

Belangrijk discussiepunt voor Groen was de houding van de provincie over het intreden van het Chinese State Grid in Eandis. Hierover meer in de rubriek .

Bij de oprichting van het autonome provinciebedrijf WIVO/SBR stellen we voor om maar 1 vertegenwoordiger per fractie (dus 6) in de raad van bestuur te laten zetelen in plaats van 8. Anders zal na 2019 zo'n 25% van de provincieraadsleden in deze raad van bestuur zetelen. Maar de meerderheid strooit nog liever met wat mandaten in plaats van proactief te werken en stemt dit amendement weg.

Bij de aankoop van een stuk spoorwegbedding in Avelgem, onderdeel van het Guldensporenpad onthouden we ons. Niet omwille van de aankoop zelf, maar omdat de volgende stap het asfalteren van dit fietspad in natuurgebied is. Met Groen zijn we van mening dat er al te weinig natuur is in de provincie, en zeker in Zuid-West-Vlaanderen. In natuurgebied moet natuur de hoofdfunctie zijn en daar past wel een halfverhard fietspad in, maar geen asfalt. We staan met die mening alleen in de raad.

De overige zowat 40 agendapunten waren weinig wereldschokkend, maar last but not least had Maarten nog een eigen voorstel op de agenda geplaatst, een reglement voor de subsidiëring van specifieke medische hulpverlening. Het was een eerste voorbeeld van een thema waarin de subsidies 'à la tête du client' in plaats van op basis van objectieve criteria worden toegekend. De tussenkomt als toelichting hiervan, lees je hieronder:
"Zoals voorgesteld door het bureau, ligt er deze maand in plaats van een interpellatie, een eerste concreet voorstel van subsidiereglement voor.
We geven als provincie aan veel verschillende initiatieven subsidies. Jullie weten ondertussen dat we het met Groen belangrijk vinden dat er daar enige logica in zit, en dat gelijkaardige initiatieven ook op een gelijkaardige manier behandeld worden.
In dit eerste voorstel gaat het over wat ik 'specifieke medische hulpverlening' genoemd heb. Je kan je de vraag stellen of dit een kerntaak van de provincie is, maar ik ben uitgegaan van een positief antwoord op deze vraag. Momenteel worden aan 2 organisaties die zich hiermee bezighouden een subsidie verleend door de provincie, via de lijst van nominatieve subsidies:

Beide organisaties werken rond een gelijkaardig thema: het voorzien van een specifieke vorm van medische hulpverlening, aanvullend op de klassieke hulpverlening via de weg. In het eerste geval wordt een helikopter ingezet om wanneer dat noodzakelijk is, snel ter plaatse te zijn en ook te kunnen ingrijpen op plaatsen die best via de lucht te bereiken zijn. In het tweede geval gaat het over ingrepen per boot op zee, zoals bvb. bij het ongeval met de Flinterstar in 2015, waar deze vzw eerst ter plaatse was.
In beide gevallen gaat het over een dienstverlening die enerzijds een grote investering in materiaal vragen, en anderzijds ook een niet onaanzienlijk bedrag aan werkingskosten om dit materiaal in te zetten en te bemannen.
Je ziet in 1 oogopslag dat de bedragen niet echt een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen weerspiegelen. Ik ben tot nu toe nog geen enkel inhoudelijk argument tegengekomen dat een objectieve verklaring vormt voor dit verschil.
Daarom is in het voorliggende subsidiereglement bepaald dat jaarlijks een bedrag wordt voorzien voor ondersteuning van dergelijke organisaties actief op het West-Vlaamse grondgebied, dat evenredig wordt verdeeld over de organisaties die in aanmerking komen."

Zoals verwacht, kwamen de andere fracties met wat technische excuses om dit voorstel niet goed te keuren. Daarna verrasten we door te zeggen dat Groen zeer tevreden was met de tussenkomsten. Want de meeste sprekers hadden inderdaad erkend dat er een onevenwicht was in de subsidies. We zijn dus zeer benieuwd naar de concrete bedragen die in de volgende begroting zullen staan.

Bij de mondelinge vragen was er eerst een actualiteitsdebat over de hervorming van de provincies. De tussenkomst van Gerda
vind je hier. Daarnaast mochten we nog 1 vraag stellen en daarin hield Maarten een pleidooi om bij de campagne om peuken te vermijden op het strand niet alleen maar strandasbakjes uit te delen, maar ook de resultaten daarvan te meten. De provincie heeft commentaar op de streefcijfers rond afval van Ovam voor de kustgemeenten en zegt dat deze niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dus dan vinden we het logisch dat campagnes van de provincie dat zelf wél zouden zijn.

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012