Nieuws uit de provincieraad

Tegenstem van de maand
09/11/2016
Groen verzet zich als enige democratische politieke partij al sinds het begin van het dossier en consequent tegen de intrede van het Chinese State Grid in Eandis, de grootste intercommunale voor energiedistributie in Vlaanderen. Groen vindt dat energiedistributie van 'openbaar nut' is en dat de overheid dit zelf in handen moet houden en niet moet verkopen, al is het maar gedeeltelijk, aan een commerciële speler. Of dit nu een Chinese is of niet. Het hoge bedrag dat deze investeerders hiervoor over hebben (830 miljoen euro, terwijl er eigenlijk maar 500 miljoen nodig was) roept ook vragen op...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraadsfractie juni 2016
06/11/2016
Deze keer een gevulde agenda, met bovendien nog een actualiteitsdebat over de recente overstromingen. Je kan de tussenkomst van Maarten op zijn blog nalezen. Daardoor was er maar 1 mondelinge vraag (wat echter niet kon vermijden dat het vragen'uurtje' 2,5u in beslag nam). Met enkele maanden vertraging omdat de gouverneur enkele keren afwezig was op de raad, kon Maarten zijn vraag stellen over welke preventieve maatregelen, naast de repressieve, er genomen worden om transitmigranten te leiden naar de officiële asielprocedure...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
06/11/2016
We stemden tegen of onthielden ons voor een reeks RUPs, de commentaar bij de 2 belangrijkste lees je hieronder. Gerda over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt: "Ook bij dit PRUP moet de open ruimte terug plaats maken voor industrie. Er zijn hier 4 deelRUPs opgenomen : 2 voor uitbreiding van industrieterrein ten koste van landbouwgrond en 2 voor park- en groengebied. Deze laatste percelen waren reeds open ruimte, ze worden wel heringericht. In het begin van deze raad hebben we het uitgebreid gehad over de wateroverlast...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraadsfractie mei 2016
04/11/2016
Een korte provincieraad deze keer. De grondige lectuur van bestekken, die vooral Alex en Maarten voor hun rekening nemen, levert opnieuw een concrete wijziging op: het voorkomen van 'verduurzaamde' palen voor een omheining staat onterecht in het bestek vermeld en wordt via een amendement vanuit de deputatie gewijzigd. De provincieraad wijzigt ook het kader voor de beleids- en beheerscyclus naar aanleiding van de afslanking van de provincies door de Vlaamse regering. We juichen de aankoop van de hoeve op het Ei in Kortrijk toe, die zal gebruikt worden door de tuinbouwschool voor hun lessen...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraadsfractie april 2016
03/11/2016
Zonder twijfel het belangrijkste dossier van deze maand was het Zwin. Er wordt een IVA (intern verzelfstandigd agentschap) Zwin Natuur Park opgericht om voor een soepele exploitatie binnen de provinciale administratie te kunnen zorgen. Er wordt een nieuwe beleidsdoelstelling hiervoor ingevoerd in het budget en de personeelsformatie gewijzigd. Bij het behandelen van het tariefreglement konden we door de gezamenlijke commentaar van raadsleden uit oppositie en meerderheid, geinitieerd vanuit Groen, vermijden dat er een automatische indexatie van de tarieven door de deputatie mogelijk was...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
03/11/2016
We stemmen enkel tegen bij het aanduiden van een vertegenwoordiger in de intercommunale WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld), zoals gebruikelijk, omdat we ons niet kunnen vinden in het voortbestaan van het vliegveld van Wevelgem.

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraadsfractie maart 2016
02/11/2016
De hoofdmoot van de agendapunten wordt gevuld met dossiers rond ruimtelijke ordening, kerkfabrieken en enkele aan- of verkopen van gronden. Rond het eerste thema hebben we geen problemen met het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de Kemmelberg of de 3 dossiers voor zonevreemde jeugdverblijfcentra. Wel met het advies dat afgeleverd wordt bij het ontwerp van gewestelijk RUP voor het bedrijf AVR in Roeselare. De provincie vroeg in de plenaire vergadering (overleg met alle betrokken administraties in de voorbereiding van zo'n RUP) om een alternatief voor de buurtweg die door de site passeert...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad februari 2016
01/11/2016
Ook deze maand geen indrukwekkende agenda, met uitzondering van de aankoop (formeel: het verlenen van een machtiging tot het opstarten van de procedure tot minnelijke onteigening en voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan) van het Provinciaal Hof op de Grote Markt in Brugge. Door ons voorbehoud hierbij vormt dit het onderwerp van de rubriek 'tegenstem van de maand' (hoewel we niet tegen gestemd hebben, maar ons onthouden, net als de andere oppositiepartijen). Andere commentaar hadden we over de uittreding uit de energie-intercommunale Eandis...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
01/11/2016
Het provinciaal hof, historisch de zetel van de provincieraad, is tot nu toe eigendom van de federale overheid, die er van af wil. Er is dan ook heel wat werk aan om dit gebouw op een moderne manier bruikbaar en energieverantwoord te maken. Dit was de commentaar die Maarten bracht: 'Ik zal niets nieuws vertellen als Groen voorbehoud heeft bij deze aankoop. Het staat buiten discussie dat dit een opportuniteit is en kansen biedt. Maar daarom is dit nog geen noodzaak. Precies alsof de West-Vlaming zonder een prestigieuze locatie niet zal geïnformeerd worden over de werking van de provincie of dat een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder niet kan ontvangen worden als het provinciaal Hof niet onze eigendom wordt...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad januari 2016
29/01/2016
Een hele korte agenda deze keer, met maar 4 agendapunten waarover moest gestemd worden: een wijziging aan het reglement over de 'Sociale Dienst Provinciepersoneel' (ondanks het technisch karakter toch wat discussie omdat er onbedoelde neveneffecten kunnen zijn, het voorstel werd dan ook nog geamendeerd op de zitting), een wissel in de raad van bestuur van de POM, de verkoop van een perceel grond en een beheersovereenkomst om Europese projecten te regelen. Er was dan ook discussie in het bureau of de provincieraad wel zou doorgaan...

lees verder lees meer
 

12345678

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012